KODUMAA KAPITAL HLÜ ANDMEKAITSE REEGLID

Käesoleva dokumendi eesmärk on reguleerida Teie isikuandmete töötlemise aluseid ja põhimõtteid.

Kodumaa Kapitali HLÜ jaoks on oluline töödelda Teie isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega ja omavaheliste kokkulepetega. Soovime, et oleksite teadlik, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume ja miks, kuidas me neid kasutame ning millised on Teie valikud ja võimalused.

Kodumaa Kapitali HLÜ teeb endast kõik oleneva, et kaitsta Teie isikuandmete sattumist kolmandate isikute kätte, kellel puuduvad selleks õigused.

Meist

Kodumaa Kapitali Hoiu-laenuühistu (edaspidi „Meie“) asutati oktoobris 2014. Meie eesmärgiks on pakkuda oma liikmetele soodsaid ja arusaadavaid hoiustamise võimalusi ning paindlikke laenutingimusi. Me ei ole seotud ühegi poliitilise erakonna ega kohaliku omavalitsusega.
Meie asukoha aadress on Pärnu mnt 15, Tallinn 10141, e-post: info@kodumaakapital.ee.

Meie roll isikuandmete töötlemisel

Me töötleme oma liikmete isikuandmeid, samuti isikute isikuandmeid, kes kasutavad, on kasutanud või väljendavad kavatsust või huvi kasutada Meie teenuseid (edaspidi „Teie“) ja saada Meie liikmeks. Me töötleme ka nende isikute isikuandmeid, kes on seotud mõne Meie teenusega (näiteks olete tagatise andja, kliendi esindaja jne).

Me töötleme Teie isikuandmeid enamasti vastutava töötleja. Vastutava töötlejana kogume Me ise Teie isikuandmed, määrame isikuandmete kogumise eesmärgi ja tingimused. 

Me võime Teie isikuandmeid töödelda ka volitatud töötlejana. Sel juhul töötleme isikuandmeid vastutava töötleja kirjalike juhiste kohaselt.

Isikuandmete töötlemise põhjused

Me ei tohi võtta Meie liikmeks anonüümset isikut. Meie põhikirjas ja hoiu-laenuühistutele kohaldatavates õigusaktides on sätestatud detailselt Meie liikmeks vastuvõtmise kord. Me võime Teenuseid osutada ainult Meie liikmetele.

Eeltoodust tulenevalt peame Me töötlema kõikide oma liikmete isikuandmeid ning kõikide Meie Teenust kasutada soovivate isikute ja Teenusega seotud isikute isikuandmeid.

Isikuandmete allikad

Tavaliselt saame Me isikuandmeid otse Teilt siis, näiteks kui:

 • soovite saada Meie liikmeks;
 • soovite kasutada Meie Teenust (saada laenu, hoiustada raha);
 • võtate Meiega ühendust (nt külastate Meie veebilehte).

Mõnel juhul võime saada Teie isikuandmeid teistelt isikutelt. Näiteks juhul, kui lapsevanem taotleb teenust, mis hõlmab tema last, või juriidilised isikud taotlevad teenuseid, mis hõlmavad nende töötajaid ja esindajaid. Sellistel juhtudel peate Teie andmetöötlusest teavitama ise neid isikuid, kelle andmeid Te Meile avaldate (s.h Meie andmetöötluse korrast, eesmärkidest jne).

Meile võivad isikuandmeid esitada ka kolmandad isikud potentsiaalse kliendi taotluse alusel. Näiteks võime sõlmida lepinguid, mille vastaspool või vastaspoole esindaja ei pruugi olla Meie liige (nt hüpoteegi seadmise leping või muu tagatisleping, juriidilise isikuga seotud leping, milles on märgitud kontaktisikute või esindajate andmed, käendusleping vms).

Kui Meil on õigustatud huvi või nõuab seda kohalduv õigusakt (näiteks kohustus järgida vastutustundliku laenamise põhimõtteid, uurida kahtlaseid tehinguid), kogume Teie isikuandmeid ka välistest allikatest, nagu krediidiinfot koondavad registrid, avalik- ja eraõiguslikud registrid või muud äriühingud või riigiasutused.

Lisaks saame isikuandmeid tööotsijatelt, kes kandideerivad Meie poolt pakutavale ametikohale või saadavad oma andmed sooviga kandideerida kindlaksmääramata töökohale.
 

Töödeldavad isikuandmed

Me töötleme erinevaid isikuandmeid. Täpsemad isikuandmed, mida töötleme, sõltuvad konkreetsest õigussuhtest. Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • Isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht, 
 • Dokumendi andmeid, s.o andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt passi või ID kaardi koopia, dokumendi number, väljaandja ja kehtivus);
 • kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;
 • finantsandmeid, nt põhitasu ja muu regulaarne või ebaregulaarne sissetulek, finantskohustused, sissetuleku (rahaliste vahendite) allikas, andmed tehingute vara, võlgnevuste, pangakonto, kaartide, krediidiajaloo kohta;
 • töösuhte andmeid, nt andmed tööandja / varasema tööandja kohta, ametikoha, töökogemuse, hariduse, kutsetunnistuste kohta;
 • perekonnaga seotud andmeid, nt andmed perekonnaseisu, ülalpeetavate ja muude seotud isikute kohta;
 • asukohaandmeid, nt tehingu teostamise asukoht, IP aadress, sisselogimise koht,
 • eriliigilised andmeid, nt andmed süüdimõistvate kohtuotsuste, õigus- ja teovõime (erijuhtudel) kohta, väärtegude kohta;
 • muud ettevõtlusega seotud andmeid, näiteks osaluse kohta äriühingutes ja muud liiki juriidilistes isikutes, andmed juhtide ja muude isikute kohta, kellel on otsustav hääl, või teenuseid kasutavate või kasutada kavatsevate äriühingute esindajate kohta, samuti nende tegeliku kasusaajate andmed ning teenuseid kasutavate või kasutada kavatsevate äriühingute esindajate kontaktandmed;
 • andmed kohtumenetluste kohta;
 • andmed riskiprofiili ja -liigituse kohta, s.o andmed mida oleme kogunud ja analüüsinud vastutustundliku laenamise põhimõtete järgmiseks, s.h vastavate analüüside tulemused;
 • videovalveandmed, s.o Meie klienditeeninduspunktis tehtud videosalvestised;
 • helisalvestised, nt telefoni, Skype’i või muude internetikõnede helisalvestised.

Me ei töötle tundlikke andmeid, mis on seotud teie tervise, rahvuse, usuliste või poliitiliste veendumustega, välja arvatud juhul, kui see on nõutav seadusega, või eriasjaoludel, näiteks juhul, kui avaldate neid andmeid teenuseid kasutades (nt makseandmetes).

Laste kohta kogume andmeid üksnes siis, kui nad kasutavad Meie teenuseid või Te esitate meile andmeid oma laste kohta seoses Teie poolt kasutatava või planeeritud kasutatava teenusega.
 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 1. Liikmeks olekuga seonduvalt;
 2. õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks, raamatupidamiskohustuse täitmiseks; 
 3. Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;
 4. rahulolu uuringute läbiviimiseks, kliendieelistuste analüüsiks ning uuringute ja analüüsi tulemuste kasutamiseks mh toodete turustamiseks ja arendamiseks;
 5. teadete edastamiseks;
 6. Meie uudiskirjade edastamiseks;
 7. Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks.
Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Töötleme isikuandmed kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega. 

Peamiselt töötleme isikuandmeid Teiega sõlmitud liikmelepingu täitmiseks (andmekaitsereeglite punkt 6 (1) ja (3)). Lisaks töötleme isikuandmeid ka juriidilise kohustuse täitmiseks (andmekaitsereeglite punktid 6 (2) ja (3)), ning õigustatud huvi alusel (andmekaitsereeglite punktid 6 (4), (5), (6), (7)).

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Me austame Teie õigust oma isikuandmete kaitsele ja suhtume Teie isikuandmetesse hoolsalt. Muuhulgas tähendab see seda, et Me teavitame Teid Teie isikuandmete töötlemisest selgelt ja arusaadavalt ning rakendame erinevaid meetmeid isikuandmete kaitsmiseks ja isikuandmetega seonduvate riskide maandamiseks.

Me töötleme Teie isikuandmeid seaduslikult ja minimaalses vajalikus mahus. Me määrame isikuandmete töötlemiseks selged eesmärgid ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.

Me edastame isikuandmeid oma lepingupartneritele ainult vajaduse olemasolul. Kasutame lepingupartnereid, kes suhtuvad isikuandmete kaitsesse hoolsalt. 

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

Küpsised

Kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis  salvestuvad veebilehekülje külastaja arvuti kõvakettale. „Küpsised“ aitavad Meil Teile pakutavaid teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Te suhtlete Meie veebilehega. Peale selle võime koguda teavet Teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Teie kasutatava veebilehitseja tüüp ja versioon, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Neid andmeid kasutame Teile kohandatud sisu kuvamiseks ja statistilistel eesmärkidel Meie veebilehe parandamiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.
 

Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega

Teil on oma Isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused: 

 • Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
 • Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
 • Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
 • Õigus töötlemise piiramisele –  Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
 • Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt. 
 • Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
 • Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.
 • Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3. peatükist.

Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust isikuandmete osas või esitada küsimusi privaatsustingimuste kohta, siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil info@kodumaakapital.ee. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie Isikuandmete osas, peame kontrollima Teie isikusamasuse. 
 

Isikuandmete avalikustamine

Me hoiame Teie isikuandmed konfidentsiaalsena ja avaldame isikuandmeid ainult siis, kui vastav kohustus tuleneb mõnest õigusaktist. Samuti avaldame isikuandmeid Meie volitatud töötlejatele, kellega oleme eelnevalt sõlmitud andmetöötluslepingu. 

Töötleme Isikuandmeid reeglina Euroopa majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a). Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumistest või rikkumise ohust aadressil info@kodumaakapital.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse väga pühendunult ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.